درهرنظام آموزشی معلمان به عنوان خط مقدم جبهه آموزشی وعامل تحقق بخشی اهداف آن نظام محسوب میشوند . معلمان هستند که میتوانند باوجود کمبودامکانات شرایط وزمینه های یادگیری ورشد فکری دانش آموزان رافراهم وتسهیل کنند و باروش تدریس مناسب وشیوه برخوردورفتارسازنده موجب رشداجتماعی,عاطفی واخلاقی آنها شوند.
 


1- معلم درهنگام ورود به کلاس:


الف) به نحوی واردشودکه دانش آموزان متوجه حضوراو شوندوبه گونه ای نباشدکه حالت تجسس وحضوربی موقع داشته باشد.
ب)به دانش آموزان سلام کندوبا خوشرویی ولبخند حضورپیداکند.


2- درمحل وجایگاه خوداستقراریابد،ازدانش آموزان احوالپرسی کندوخوش وبشی با آنها داشته باشد.
3- بیان وکلام خودرا با نام ویادالهی وباذکرآیه ای ازقرآن شروع کند.
4- ازدانش آموزان حضوروغیاب کند. وموارد ذیل رامدنظرقراردهد


الف) درصورتی که دانش آموزی غایب است معلم سراغ او را از سایرین بگیرد.
ب) درصورتی که دانش آموزدرجلسه قبلی غایب بوده وفعلا حاظر است، معلم علت غیبت او را جویاشود.
بدین ترتیب معلم نشان میدهد که حضوردانش آموزان برای اوارزشمند ومهم است.


5- به مناسبت های مهم واساسی روز، اشاره تربیتی واخلاقی داشته باشد.
6- از درس قبلی، ازدانش آموزان پرسش هایی بپرسد تامیزان آگاهیها واطلاعات قبلی وورودی آنها رابه سنجد.
7- درصورت نداشتن اشکال ازدرس قبلی ازسوی دانش آموزان، معلم موضوع وهدف درس جدید رامشخص کند.
8- درهنگام ارائه درس جدید، حتماٌ ازدانش آموزان وانواع شیوهای تدریس استفاده کند،ودرابتدا ازآنها سئوال کند.
9- ازدرس جدید جمع بندی واستنتاج توسط دانش آموزان داشته باشد.
10- در پایان، ارزشیابی تکوینی یا مرحله ای داشته باشد.یعنی ازدرس ارائه شده ازدانش آموزان سئوالاتی بپرسد.
11- پس ازاتمام حجت با دانش آموزان درمورد درس، برای جلسه آینده تکلیف راتعیین کند.
12- موضوع درس ومبحث جلسه آینده رامشخص کند.


شایستگی های معلم درابعاد نظم


1- نظم ظاهری: معلم بایدازنظافت وآراستگی ظاهری برخوردار باشدورنگ لباس او مناسب باشد.
2- نظم نوشتاری: معلم باید به طورمنظم،چکیده مطالب راروی تخته بنویسد.
3- نظم گفتاری یا کلامی:معلم باید به طورمنظم،مطالب درسی رابیان کند.
4- نظم رفتاری:معلم باید ازثبات ونظم رفتاری برخوردار باشد،تکیه رفتاری نداشته باشد ودمدمی مزاج هم نباشد.
5- نظم باطنی: معلم باید خلوص نیت وپاکی نفس داشته باشد.

معلم شایسته باید (چهارتوزیع) داشته باشد


1- توزیع صدا:صدای معلم به گونه ای باشد که همه دانش آموزان ازآن بهره مند شوند.
2- توزیع نگاه: معلم به همه دانش آموزان به طوریکسان نگاه کند.
3- توزیع توجه:معلم به همه دانش آموزان به طوریکسان توجه ومحبت کند.
4- توزیع انرژی: معلم تا پایان وقت کلاس،انرژی،شوروالتهاب داشته باشدواین گونه نباشد که انرژی واشتیاق خودرادردقایق اول کلاس مصرف کند.


ویژگی های صدا وبیان معلم شایسته


1- صدای معلم رسا ودلنشین باشد.
2- آهنگ صدا متغیر باشد وتن وآهنگ صدا یکنواخت نباشد.
3- حالات عاطفی صدا رعایت شود.
4- ساخت دستوری جملات وبیان رعایت شود.(خبری،سوالی،منفی،تاکیدی و...)
5- بیان معلم درخورفهم ودرک دانش آموزان باشد.
6- صدا با موقعیت مکانی فراگیران مطابقت داشته باشد وهمه صدای معلم رابشنوند.
7- معلم خیلی تند وخیلی آهسته صحبت نکند.
8- بیان معلم بریده بریده نباشد.
9- مکث های طولانی وبیش ازحد نداشته باشد.
10- تکیه کلام های بی مورد نداشته باشد.
11- بیان معلم دوستانه وصمیمانه باشد.
12- بیان معلم آمرانه ودستوری نباشد.(بیا،بگو،بشین،...)
13- معلم با شوروحرارت صحبت کند. اثرروانی کلام با شوروشوق بیشترازکلام معمولی است.


سایر ویژگی ها


1- معلم برای تدریس آمادگی کافی داشته باشد و بدون طرح درس وارد کلاس نشود.
2- توانایی ها وقابلیت های دانش آموزان رادرنظربگیرد.
3- به اشتباهات خود درجریان تدریس اعتراف کند.
4- ازشوخی های بی مورد وبیش ازحد جدی بودن پرهیز کند.
5- به وعدهای خود عمل کند.
6- اسامی دانش آموزان را به خاطربسپارد وآنها رابه اسم صدا بزند.
7- وضع جسمی وروانی دانش آموزان رادرنظرگیرد.
8- در بین دانش آموزان تبعیض قائل نشود.بد ترین ویژگی معلم ازدید دانش آموزان تبعیض است
9- به دانش آموزان احترام گذارد وبرای آنها بهاوارزش قائل شود.آنها راتحقیرنکند وبه آنها اهانت وبدزبانی نکند
10- دانش آموزان رابه کم نمره دادن،مشروط کردن،مردودکردن وازاین قبیل تهدید نکند.
11- ازصحبت خصوصی با بعضی دانش آموزان درکلاس بپرهیزد.
12- حتی المقدور مشکلات دانش آموزان رادرنظر بگیرد.
13- از تشویق وپاداش، بیشتر استفاده کند.
14- انتظارات وتوقعات خودرااز دانش آموزان مشخص کند.