منابع،تست و نکات مهم استخدام آموزگار ابتدایی99 کلیک کنید

 

کتاب های پایه اول ابتدایی

ریاضی (اول)

35.1 مگابایت
آموزش قرآن (اول) 7.99 مگابایت
علوم تجربی(اول) 9.36 مگابایت
 نگارش فارسی(اول) 4.71 مگابایت
 فارسی(اول) 10.46 مگابایت

-----------------------------

برای دانلود کتاب های مقاطع دوم تا ششم ابتدایی روی ادامه مطلب کلیک کنید

 

-----------------------------

کتاب های پایه دوم ابتدایی

 

 فارسی(دوم) 6.55 مگابایت
 آموزش قرآن(دوم) 8.99 مگابایت
 علوم تجربی(دوم) 8.18 مگابایت
هدیه های آسمان تعلیم و تربیت اسلامی 3.98 مگابایت
 نگارش فارسی(دوم) 3 مگابایت
ریاضی (دوم) 10.8 مگابایت
 ضمیمه کتاب هدیه های آسمان (ویژه اهل سنت)-دوم 2.39 مگابایت
 هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)-دوم

2.81 مگابایت

-----------------------------

کتاب های پایه سوم ابتدایی

 

PDF icon آموزش قرآن (سوم)8.47 مگابایت

PDF icon مطالعات اجتماعی(سوم) 8.66 مگابایت
PDF icon فارسی(سوم) 8.65 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان( سوم) 21.11 مگابایت
PDF icon نگارش فارسی (سوم) 3.21 مگابایت
PDF icon ریاضی (سوم) 4.53 مگابایت
PDF icon علوم تجربی(سوم) 7.45 مگابایت
PDF icon ضمیمه هدیه های آسمان(سوم)-(ویژه اهل سنت) 3.12 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان-ویژه اقلیت های دینی(سوم) 6 مگابایت

 

-----------------------------

کتاب های پایه چهارم ابتدایی

 

PDF icon ریاضی(چهارم) 6.38 مگابایت
PDF icon مطالعات اجتماعی(چهارم) 15.56 مگابایت
PDF icon آموزش قرآن (چهارم) 21.16 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان(چهارم) 13.94 مگابایت
PDF icon فارسی(چهارم) 10.8 مگابایت
PDF icon نگارش فارسی(چهارم) 9.41 مگابایت
PDF icon علوم تجربی(چهارم) 11.08 مگابایت
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان(ویژه اهل سنت)-چهارم 2.2 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان(ویژه اقلیت های دینی)-چهارم 4.69 مگابایت

 

-----------------------------

 

کتاب های پایه پنجم ابتدایی

 

PDF icon نگارش فارسی(پنجم) 6.67 مگابایت
PDF icon فارسی (پنجم) 9.81 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان(پنجم) 8.49 مگابایت
PDF icon آموزش قرآن(پنجم) 16.35 مگابایت
PDF icon مطالعات اجتماعی(پنجم) 16.93 مگابایت
PDF icon علوم تجربی(پنجم) 7.91 مگابایت
PDF icon ریاضی (پنجم) 20.81 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان ویژه اقلیت های دینی(پنجم) 4.42 مگابایت
PDF icon ضمیمه کتاب هدیه های آسمان(پنجم)-ویژه اهل سنت 3.19 مگابایت

 

-----------------------------

 

کتاب های پایه ششم ابتدایی

 

PDF icon مطالعات اجتماعی(ششم) 11.77 مگابایت
PDF icon کار وفناوری(ششم) 4.19 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان( ششم) 13.73 مگابایت
PDF icon آموزش قرآن(ششم) 12.34 مگابایت
PDF icon فارسی(ششم) 7.58 مگابایت
PDF icon علوم تجربی(ششم) 7.82 مگابایت
PDF icon نگارش فارسی(ششم) 8.6 مگابایت
PDF icon تفکر و پژوهش(ششم) 4.52 مگابایت
PDF icon ریاضی(ششم) 23.01 مگابایت
PDF icon ضمیمه پیام های آسمان(اهل سنت)-ششم 3.49 مگابایت
PDF icon هدیه های آسمان-ویژه اقلیت های دینی(ششم) 4.08 مگابایت