ورود به کانال مهارت آموزان قبولی 98

آیدی کانال تلگرام مهارت آموزان 98 👈    Gozinesh98@    

❇️این صفحه مدام به روز می شود ❇️

 

برای دانلود فایلهای آموزشی به ادامه مطلب بروید

 

درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

 

دانلود جزوه خلاصه مبانی نظری

 

پودمان اول
فایل های جلسه اول 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه اول


پودمان اول
فایل های جلسه دوم 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 


پایان جلسه دوم


پودمان اول
فایل های جلسه سوم 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه سوم


پودمان اول
فایل های جلسه چهارم 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پنجم 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه ششم 
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هفتم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هشتم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه هشتم

 

پودمان اول
فایل های جلسه نهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه نهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پایان جلسه دهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه یازدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

پایان جلسه یازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوازدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه دوازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سیزدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهاردهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پانزدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه شانزدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هفدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

 

پودمان اول
فایل های جلسه هجدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه نوزدهم
درس اسناد تحولی و فلسفه تعلیم و تربیت
درس مشترک همه رشته ها

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

----------------------------------

 

درس سنجش و ارزشیابی در آموزش

پودمان اول
فایل های جلسه اول 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه اول

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

 

پایان جلسه دوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سوم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه سوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهارم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

دانلود قسمت هشتم

 

پایان جلسه چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پنجم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پایان جلسه پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه ششم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

پایان جلسه ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هفتم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پایان جلسه هفتم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هشتم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم


پایان جلسه هشتم

 

پودمان اول
فایل های جلسه نهم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پایان جلسه نهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دهم 
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه دهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه یازدهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه یازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوازدهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

پایان جلسه دوازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سیزدهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهاردهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پانزدهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه شانزدهم
درس سنجش و ارزشیابی در آموزش
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

 

------------------------------------

آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
جلسه اول
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود فسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه دوم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری علوم تجربی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود فسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

 

پودمان اول
جلسه اول
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه دوم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه سوم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه چهارم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری فارسی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

 

 

-------------------

آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
جلسه اول
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی
دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه دوم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی
دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه سوم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی
دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه چهارم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی
دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
جلسه پنجم
درس آموزش و طراحی واحد یادگیری مطالعات اجتماعی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی
دانلود قسمت اول
دانلود قسمت دوم
دانلود قسمت سوم
دانلود قسمت چهارم
دانلود قسمت پنجم

 

 

-------------

پودمان اول
درس ارزشیابی توصیفی
درس اختصاصی آموزش ابتدایی

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

دانلود درس سیزدهم

دانلود درس چهاردهم

دانلود درس پانزدهم

دانلود درس شانزدهم

دانلود درس هفدهم

 

-------------------------------

درس انگیزش در تعلیم و تربیت

 

پودمان اول
فایل جلسه اول
درس انگیزش در تعلیم و تربیت
درس اختصاصی مشاوره
دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

 

آشنایی با ساحتهای شش‌گانه و مبانی تربیت دینی- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
فایل جلسه اول
درس آشنایی با ساحتهای شش‌گانه و مبانی تربیت دینی
درس اختصاصی مربی امور تربیتی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل جلسه دوم
درس آشنایی با ساحتهای شش‌گانه و مبانی تربیت دینی
درس اختصاصی مربی امور تربیتی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل جلسه سوم
درس آشنایی با ساحتهای شش‌گانه و مبانی تربیت دینی
درس اختصاصی مربی امور تربیتی

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

--------------------------------

اصول و مبانی بهداشت- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
درس اصول و مبانی بهداشت
درس اختصاصی مراقب سلامت

دانلود ویدئوی اول

دانلود ویدئوی دوم

دانلود ویدئوی سوم

دانلود ویدئوی چهارم

دانلود ویدئوی پنجم

دانلود ویدئوی ششم

دانلود ویدئوی هفتم

دانلود ویدئوی هشتم

دانلود ویدئوی نهم

دانلود ویدئوی دهم

دانلود ویدئوی یازدهم

دانلود ویدئوی دوازدهم

دانلود ویدئوی سیزدهم

دانلود ویدئوی چهاردهم

دانلود ویدئوی پانزدهم

دانلود ویدئوی شانزدهم

دانلود ویدئوی هفدهم

دانلود ویدئوی هجدهم

دانلود ویدئوی نوزدهم

دانلود ویدئوی بیستم

دانلود ویدئوی بیست و یکم

دانلود ویدئوی بیست و دوم

دانلود ویدئوی بیست و سوم

دانلود ویدئوی بیست و چهارم

دانلود ویدئوی بیست و پنجم

دانلود ویدئوی بیست و ششم

دانلود ویدئوی بیست و هفتم

دانلود ویدئوی بیست و هشتم

دانلود ویدئوی بیست و نهم

دانلود ویدئوی سیم

دانلود ویدئوی سی و یکم

دانلود ویدئوی سی و دوم

دانلود ویدئوی سی و سوم

دانلود ویدئوی سی و چهارم

دانلود ویدئوی سی و پنجم

دانلود ویدئوی سی و ششم

دانلود ویدئوی سی و هفتم

دانلود ویدئوی سی و هشتم

دانلود ویدئوی سی و نهم

دانلود ویدئوی چهلم

دانلود ویدئوی چهل و یکم

دانلود ویدئوی چهل و دوم

-------------------------------

طراحی آموزشی- ماده 28- 982

پودمان اول
طراحی آموزشی
درس مشترک دبیری متوسطه

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

روان شناسی پرورشی کاربردی- ماده 28- 982

 

این صفحه به روزرسانی می شود

پودمان اول
روان شناسی پرورشی کاربردی
درس اختصاصی مشاوره

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

دانلود درس سیزدهم

دانلود درس چهاردهم

دانلود درس پانزدهم

دانلود درس شانزدهم

 

 

----------------------------------

 

روان شناسی پرورشی کاربردی- ماده 28- 982

 

پودمان اول
روان شناسی پرورشی کاربردی
درس اختصاصی مشاوره

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

دانلود درس سیزدهم

دانلود درس چهاردهم

دانلود درس پانزدهم

دانلود درس شانزدهم

 

 

-------------------------------------

 

خدمات مشورتی در مدرسه- ماده 28- 982

پودمان اول
خدمات مشورتی در مدرسه
درس اختصاصی مشاوره

دانلود جلسه اول

دانلود جلسه دوم

دانلود جلسه سوم

دانلود جلسه چهارم

دانلود جلسه پنجم

دانلود جلسه ششم

دانلود جلسه هفتم

دانلود جلسه هشتم

دانلود جلسه نهم

دانلود جلسه دهم

دانلود جلسه یازدهم

دانلود جلسه دوازدهم

دانلود جلسه سیزدهم

دانلود جلسه چهاردهم

 

 

 

 

-----------------

روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش (با تاکید بر دوره نوجوانی)- ماده 28- 982

 

پودمان اول
درس روانشناسی تربیتی و کاربرد آن در آموزش (با تاکید بر دوره نوجوانی)
درس مشترک دبیری متوسطه

درس اول

درس دوم

درس سوم

درس چهارم

درس پنجم

درس ششم

درس هفتم

درس هشتم

درس نهم

درس دهم

درس یازدهم

درس دوازدهم

درس سیزدهم

درس چهاردهم

درس پانزدهم

درس شانزدهم

 

 

-----------------

فنون راهنمایی و مشاوره (متناسب با نیازها و مسایل کودکان و نوجوانان)- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
درس فنون راهنمایی و مشاوره
درس اختصاصی مربی امور تربیتی

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

دانلود درس سیزدهم

دانلود درس چهاردهم

 

 

-----------------

مبانی بهداشت روان- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول
درس مبانی بهداشت روان
درس اختصاصی مراقب سلامت

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

دانلود درس ششم

دانلود درس هفتم

دانلود درس هشتم

دانلود درس نهم

دانلود درس دهم

دانلود درس یازدهم

دانلود درس دوازدهم

دانلود درس سیزدهم

دانلود درس چهاردهم

دانلود درس پانزدهم

دانلود درس پانزدهم

دانلود درس شانزدهم

دانلود درس هفدهم

دانلود درس هجدهم

دانلود درس نوزدهم

دانلود درس بیستم

دانلود درس بیست و یکم

دانلود درس بیست و دوم

دانلود درس بیست و سوم

 

 

-----------------

 

آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

پودمان اول
فایل های جلسه اول 
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه اول

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوم 
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پایان جلسه دوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سوم 
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

 

پایان جلسه سوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهارم 
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پایان جلسه چهارم


پودمان اول
فایل های جلسه پنجم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پایان جلسه پنجم


پودمان اول
فایل های جلسه ششم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

پایان جلسه ششم


پودمان اول
فایل های جلسه هفتم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

پایان جلسه هفتم


پودمان اول
فایل های جلسه هشتم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

پایان جلسه هشتم


پودمان اول
فایل های جلسه دهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

پایان جلسه دهم


پودمان اول
فایل های جلسه یازدهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

پایان جلسه یازدهم


پودمان اول
فایل های جلسه دوازدهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم
پایان جلسه دوازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سیزدهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهاردهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پانزدهم
درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان
درس اختصاصی مشاوره

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

---------------------

 

آموزش بهداشت محیط- ماده 28- 982

 

این صفحه به روز رسانی می شود

پودمان اول

جلسه اول
درس آموزش بهداشت محیط
درس اختصاصی مراقب سلامت

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

 

پودمان اول

جلسه دوم
درس آموزش بهداشت محیط
درس اختصاصی مراقب سلامت

دانلود درس اول

دانلود درس دوم

دانلود درس سوم

دانلود درس چهارم

دانلود درس پنجم

 

----------

آموزش بهداشت خانواده- ماده 28- 982

 

این صفحه به روزرسانی می شود

پودمان اول
فایل های جلسه اول 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

دانلود قسمت هفتم

 

پایان جلسه اول

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

 

پایان جلسه دوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سوم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پایان جلسه سوم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهارم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پنجم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه ششم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پایان جلسه ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هفتم 
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پایان جلسه هفتم

 

پودمان اول
فایل های جلسه هشتم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه نهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

دانلود قسمت ششم

پایان جلسه دهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه یازدهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پایان جلسه یازدهم

 

پودمان اول
فایل های جلسه دوازدهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه سیزدهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

 

پودمان اول
فایل های جلسه چهاردهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه پانزدهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

پودمان اول
فایل های جلسه شانزدهم
درس آموزش بهداشت خانواده
درس اختصاصی رشته مراقب سلامت

دانلود قسمت اول

دانلود قسمت دوم

دانلود قسمت سوم

دانلود قسمت چهارم

دانلود قسمت پنجم

 

 

----------

 

 

محتوای الکترونیکی ویژه مهارت آموزان پودمان اول

 

ردیف

رشته تحصیلی

 
عنوان درسی محتوای تولیده شده
1

 مشترک همه ی

رشته ها

اسناد تحولی

و فلسفه

تعلیم و تربیت

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جزوه

جلسه هفتم (هنوز ارسال نشده)

جلسه هشتم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه نهم1 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه نهم2 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه دهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه یازدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه دوازدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه سیزدهم1 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه سیزدهم 2 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه چهاردهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه پانزدهم 1 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه پانزدهم 2 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه شانزدهم 1 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه شانزدهم 2 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه هفدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه هجدهم 1 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه هجدهم 2 (زمان بارگذاری 11 خرداد)

2

مشترک همه ی رشته ها دبیری

(به جز آموزگار ابتدایی و تربیت بدنی)

سنجش و ارزیابی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم1

جلسه چهارم2

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه یازدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه دوازدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه سیزدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه چهاردهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

جلسه پانزدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد) 

جلسه شانزدهم (زمان بارگذاری 11 خرداد)

3 دبیری تربیت بدنی

 یاددهی

و یادگیری

و ارزشیابی

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم1

جلسه چهارم2

جلسه پنجم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه ششم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه هفتم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه هشتم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه نهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه دهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه یازدهم  (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه دوازدهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه سیزدهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه چهاردهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

جلسه پانزدهم (زمان بارگذاری 10خرداد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه اول درس آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی

  

  دانلود قسمت اول

  

  دانلود قسمت دوم

 

  دانلود قسمت سوم

 

  دانلود قسمت چهارم

 

  دانلود قسمت پنجم

 

 

جلسه اول درس آشنایی با ساحتهای شش‌گانه و مبانی تربیت دینی

    دانلود قسمت اول

 

    دانلود قسمت دوم

 

    دانلود قسمت سوم

 

    دانلود قسمت چهارم

 

    دانلود قسمت پنجم

 

 محتوای آموزشی درس انگیزش در تعلیم و تربیت

  دانلود قسمت اول

    دانلود قسمت دوم

   دانلود قسمت سوم

   دانلود قسمت چهارم

   دانلود قسمت پنجم

   دانلود قسمت ششم

   دانلود قسمت هفتم

 

محتوای آموزشی درس زبان و گفتار در کودکان با آسیب شنوایی

  دانلود قسمت اول

محتوای آموزشی درس سنجش و ارزشیابی در آموزش

  جلسه اول

  جلسه دوم

  جلسه سوم

  جلسه چهارم

  جلسه پنجم

  جلسه ششم

  جلسه هفتم

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم

  جلسه یازدهم

  جلسه دوازدهم

 

محتوای آموزشی درس روش یاددهی-یادگیری و ارزشیابی تربیت بدنی

   جلسه اول

  جلسه دوم

  جلسه سوم

  جلسه چهارم

  جلسه پنجم

  جلسه ششم

  جلسه هفتم

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم

  جلسه یازدهم

  جلسه دوازدهم

محتوای آموزشی درس آموزش بهداشت خانواده

 

 جلسه اول

  جلسه دوم

  جلسه سوم

  جلسه چهارم

  جلسه پنجم

  جلسه ششم

  جلسه هفتم

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم

  جلسه یازدهم

 

محتوای درس آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان

 جلسه اول

  جلسه دوم

  جلسه سوم

  جلسه چهارم

  جلسه پنجم

  جلسه ششم

  جلسه هفتم

  جلسه هشتم

  جلسه نهم

  جلسه دهم

  جلسه یازدهم

  جلسه دوازدهم